CV

NaamSamir Romain Bashara
Geboortedatum / -plaats9 november 1981 / Les Lilas, Parijs (Frankrijk)
WoonplaatsHoorn (NH)

Profiel   

Scherpzinnig bestuurder. Fris en ervaren. Communicatief sterk, mensgericht, intuïtief en adaptief. Loyaal en dienstbaar, maar ook koersvast en resoluut. Ik geloof in intrinsiek en dienend leiderschap. Informeel maar helder. Gezag boven macht. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Werkervaring

Wethouder Hoorn — mei 2014 t/m heden

Verkozen tot Nederland’s ‘Beste jonge bestuurder van 2020’

“Wethouder Samir Bashara van gemeente Hoorn is gekozen tot Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar. Wethouder Samir Bashara wordt door de invullers omschreven als communicatief sterk en deskundig. Hij heeft op zijn stemmers veel indruk gemaakt met handelen rondom het complexe dossier Poort van Hoorn en het resultaat dat hij daarmee heeft behaald. ‘Met deskundigheid en gevoel loodst hij zijn raad door moeilijke dossiers’, zo stelt een van de stemmers.” 

(https://www.bestebestuurder.nl

Overzicht portefeuilles (meer toelichting in de bijlage onderaan):

Stedelijk ontwikkelprogramma Poort van Hoorn (PvH)

 • Grootste stedelijk programma uit de Hoornse geschiedenis succesvol tot uitvoering geleid (www.poortvanhoorn.nl

Duurzaamheid, circulariteit, milieu & afval

 • Vormgeving en implementatie stedelijk beleid voor circulariteit, energie, warmte, klimaatadaptatie en afval / grondstoffen
 • Leiden van de regionale gemeenschappelijke regeling (CAW) voor afvalbeleid en -inzameling en centraal aandeelhouderschap van HVC
 • Leiden van herinrichting regionaal en stedelijk afval- en grondstoffenbeleid
 • Invoering gemeentelijk grondstoffenplan (GGP) op basis van de ‘afwegingsdriehoek’ (gaande)
 • Trekker van alle bovengemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s (RES, duurzame mobiliteit, klimaatsbestendiging, etc.)
 • Invoering programma voor maatschappelijke activering en merkontwikkeling (www.puurhoorn.nl)

Organisatie & personeel

 • Opdrachtgeverschap en strategiebepaling HRM, P&O, opleidingenbeleid en leiderschapsontwikkeling
 • Eerste sparringpartner van de huidige en de vorige gemeentesecretaris (GS)

Strategische infrastructuur, verkeer & vervoer

 • Bepalende resultaten behaald in complexe mobiliteitsvraagstukken voor stad en regio (doortrekken van de Corridorstudie A7 tot aan Hoorn, mobiliteit-lobby NHN geprofessionaliseerd, ‘Hoornse lijn’ geïnitieerd, etc.)
 • Strategische stedelijke mobiliteitsvisie ontwikkeld
 • Veelvuldig gestuurd op publiek begrip t.a.v. complexe beleidsvraagstukken

Stedelijk ontwikkelprogramma Binnenstad

 • Richtinggevende integrale binnenstadsvisie ontwikkeld t.a.v. ruimte, verkeer, economie, toerisme, wonen, leefbaarheid en cultuur

Kunst, cultuur, monumenten & erfgoed 

 • Sector‑professionalisering gestimuleerd en (mede) gerealiseerd 
 • Zelforganisatie helpen opzetten (Cultuur Hoorn)
 • Relatie met en monitoring van cultuurinstellingen verbeterd
 • Nadrukkelijker positionering van cultuur en erfgoed in het ‘Hoornse verhaal’ gebracht

Onderwijs & ontwikkeling

 • Hoorn ontwikkeld vanuit achterstandspositie tot landelijke koploper 
 • Interbestuurlijke samenwerking geprofessionaliseerd en sterk verbeterd
 • Financiën op orde gebracht door invoering structurele reserve onderwijshuisvesting 
 • Op basis daarvan integraal huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld
 • IKC‑ontwikkeling, harmonisatie kinderopvang & peuterwerk en passend onderwijs ingevoerd

Partijbestuurder GroenLinks — januari 2021 t/m heden

 • Eerstverantwoordelijke voor strategische beleidsontwikkeling en professionalisering van het geheel van interne partijstructuren binnen de vereniging (afdelingen, werkgroepen, themagroepen, permanente programmacommissie, ledenbinding, ontwikkelen van beleid op sympathisanten, overige relevante netwerken binnen en rondom de partij, etc.)
 • Aansturing / begeleiding van diverse gremia binnen de beweging
 • Bestuurlijke aansturing van het management en de teams binnen het landelijk bureau waar de portefeuille-relevante taken belegd zijn (1 fte directie en ± 12 fte beleidsteams)
 • Conflicthantering bij conflicten met beleidsoogmerk

Strategisch adviseur personeel & organisatie Zaanstad — 2013 tot mei 2014

 • Aandachtsgebieden: professionalisering, opleidingenbeleid, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling
 • Aansturing diverse tijdelijke teams en taakgroepen op verschillende onderdelen van het takenpakket 
 • Allround senior adviseur voor personeels- en organisatieontwikkeling
 • Leerprogramma leiderschapsontwikkeling voor midden- en hoger management ingericht (i..s.m. Jeroen Seegers PhD) op basis van matching tussen leer- en leiderschapsstijlen

Diverse interim functies Zaanstad  — 2011 t/m 2013

2013 ‑ Strategisch adviseur concernstaf a.i.

 • Aandachtsgebieden: Innovatieagenda, strategische beleidsagenda, ambtelijke voorbereiding verkiezingen
 • Aansturing diverse compacte taskforces van afdelingshoofden en (senior) adviseurs op de verschillende onderdelen van het takenpakket

2012 ‑ Procesleider reorganisatie ondernemingsraad  

 • Procesleiding van het reorganisatieproces van de Zaanse ondernemingsraad (OR) en ondernemingscommissies (OC’s) van dienstenmodel naar concernmodel
 • Aansturing van OR en 5 OC’s in de transitie naar het nieuwe model en in de nieuwe inrichting van de medezeggenschap 

2011 ‑ Senior adviseur strategisch personeelsbeleid a.i.

 • Aansturing kernteam organisatieadviseurs bij vormgeving strategisch personeelsbeleid en generatiepact (± 4 fte)

Beleidsadviseur jeugd & onderwijs & Teamleider BS-coördinatie  Zaanstad — augustus 2008 t/m 2011

 • Aansturing stedelijk team van brede schoolcoördinatoren en combinatiefunctionarissen (± 15 fte) 
 • Ontwerp en uitrol stedelijk beleidsprogramma Brede School‑ en IKC‑ontwikkeling
 • Beleidsvormgeving jeugd & alcohol
 • Bestuurlijk adviseur (van weth. Barbara Visser) inzake migratie & vluchtelingen

Diverse functies FNV Bondgenoten  — maart 2007 t/m augustus 2008

 • Aandachtsgebieden: training & begeleiding ondernemingsraden, complexe actie‑organisatie, PR & promotie
 • Aansturing promotie-team (± 5 fte)
 • Aansturing wisselende teams van kaderleden

Nevenfuncties q.q.

Voorzitter CAW 

Centraal Afvalverwerkingsbedrijf Westfriesland (Hercontractering HVC, reorg. regionaal stelsel GR, woordvoering regionaal aandeelhouderschap)

Voorzitter VVRE

Portefeuillehouders-overleg fysiek domein Westfriesland

Vice-VZ Madivosa 

Portefeuillehouders-overleg sociaal domein Westfriesland

Vice-VZ OD NHN 

Portefeuille HRM / P&O

Voorzitter VSV-aanpak

Gedelegeerd verantwoordelijke voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaters

Lid College voor Arbeidszaken VNG (t/m 2018)

Portefeuille innovatie 

Nevenfuncties overig

Lid RvT St. Kopwerk / Schooltij

Scholenkoepel in de Kop van NH (23 scholen)

Adviseur ministeriële taskforce Onderwijs & Kinderopvang OCW / SZW (2017)

Strategische advisering t.b.v. landelijk beleid

Lid landelijke kandidatencommissie GroenLinks 2021

Samenstelling Tweede Kamerlijst GL. Aandachtsgebied: diversiteit

Voorzitter / Vice-VZ / ‘troubleshooter’ GroenLinks NH (2015 – 2020)

Lid regiegroep Pact voor Kindcentra

Denktank en lobby t.b.v. IKC‑ontwikkeling en innovatie in onderwijs en kinderopvang. Mede‑auteur diverse publicaties, Haagse lobby, strategie

Voorzitter Kopgroep wethouders voor Kindcentra

Aanjager en ‘gezicht’

Opleidingen 

Universiteit van Amsterdam  — Sociologie 2002 t/m 2007

Master (2007)

 • Cultuur & diversiteit

Bachelor (2005)

 • Cultuur
 • Bestuur & beleid
 • Argumentatiekunde

Ynnovate  — innovatie in het openbaar bestuur  2013

Opleiding

 • Creativiteit en innovatie in het openbaar bestuur
 • Training en coaching t.a.v. patroondoorbrekend denken
 • Brainstormtechnieken

Masterclass trainingsontwerp

 • Verdiepingsleergang ontwerp trainingen, trajecten en sessies i.h.k.v. innovatie in het openbaar bestuur

Publiek Domein  — Leergang brede verbindingen  2009

 • Groep‑, team‑ en ketelontwikkeling in openbaar bestuur en publieke sector

In company  — vele trainingen / cursussen  2008 t/m heden

 • Communicatie
 • Training / coaching
 • Strategie
 • Leiderschap & management
 • OOV & Crisismanagement
 • Mindfulness

Talen

Nederlands

● ● ● ● ●

Engels

● ● ● ● ●

Frans 

● ● ● ● ●

Duits

● ● 

Italiaans

● 

Interesses

Muziek & theater (semiprofessioneel)

Sport (hardlopen, wielrennen, triathlon, fitness, vechtsporten, voetbal)

Gastronomie (koken & eten, wijnproeven, bierbrouwen)

Mentoring (training / coaching, workshops geven, dagvoorzitterschap)

Bijlage  

Wethouder Hoorn — verdieping 

Stedelijk ontwikkelprogramma Poort van Hoorn (PvH)

Rondom het dossier PvH hangt bijzonder veel politieke en maatschappelijke gevoeligheid en polarisatie. Het is zowel inhoudelijk als strategisch buitengewoon complex en bestrijkt bovendien verschillende raadsperioden. Dit tot een succes leiden vergde en vergt het bij elkaar brengen van grote, zeer diverse en sterk verdeelde groepen stakeholders. Het vraagt ook het vermogen om zéér ingewikkelde materie terug te brengen tot voor de betrokkenen begrijpelijke onderdelen, waardoor het begrip, het comfort en zodoende de durf ontstaan om in beweging te komen. Het vertrouwen winnen en waarmaken als degene die álle betrokkenen -van opdrachtgevers en risicodragers tot belanghebbenden en potentieel benadeelden- daar doorheen kon loodsen, was een belangrijke en uitdagende leiderschapsopgave.

Duurzaamheid, circulariteit, milieu & afval

De klimaatopgave is een transitie-opgave van de allerhoogste orde, die diverse essentiële systeemveranderingen vergt. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat veel van de majeure veranderingen vorm moeten krijgen in het domein van dagelijkse structuren en handelingen. Oftewel in de alledaagse leefomgeving die normaliter juist wordt beheerst door gewoonten en vanzelfsprekendheden. De dynamieken van die twee werkelijkheden, staan zeer ver van elkaar af. Het effectief vormgeven van dergelijke transitie vraagt dan ook gelijktijdige actie in alle verschillende peilers, op strategisch, tactisch een operationeel niveau. Alleen zo kan een congruente beweging op gang komen waarbij de ontwikkelingen op de diverse niveaus elkaar versterken in plaats van belemmeren. Een soort ‘totaalvoetbal’ waarbij alle afzonderlijke bewegingen onderdeel uitmaken van een logisch en doordacht geheel met een duidelijk einddoel. 

Op basis van deze verander-filosofie is onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid het Hoornse beleid opgebouwd. Vanuit een heldere, overkoepelende doelstelling (klimaatneutraal in 2040), terugredenerend naar vandaag en vervolgens per peiler (circulariteit, energie, warmte en klimaatadaptatie) een routekaart uitzetten. Complicerende factor is natuurlijk de steeds grotere onzekerheid naarmate je verder in de toekomst kijkt. Dat vraagt dus om een gezonde mate van flexibiliteit in de aanpak en het vermogen te schakelen tussen parallelle scenario’s. 

Organisatie & personeel

Als bestuurlijk opdrachtgever heb ik in hechte samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever (GS) vorm gegeven aan het strategisch personeel- en organisatiebeleid van de gemeentelijke organisatie (± 500 fte). Mede vanwege mijn ervaring in dit domein heb ik een bovengemiddeld grote rol gespeeld in richting én inrichting. Directe rol gehad in herinrichting functiehuls, herinrichting MT-structuur, leiderschapsontwikkeling en opleidingsbeleid. Gedurende mijn eerste bestuursperiode heb ik daarnaast het basismodel uitgedacht voor de ambtelijke-bestuurlijke structuur voor overleg en afstemming, waardoor processen zijn gestroomlijnd en verschillende sturingsniveaus (strategisch, tactisch, operationeel, lijn, programma / project, etc.) explicieter konden worden onderscheiden. Model is overgenomen, geïmplementeerd en nog steeds in gebruik.

Strategische infrastructuur, verkeer & vervoer

Verkeer en infrastructuur is een domein dat reikt van het allerhoogste abstractieniveau (strategische interbestuurlijke afstemming door diverse lagen heen, t.a.v. majeure investeringen en complexe lange termijnprogramma’s) tot aangelegenheden van de meest   concrete orde in de directe menselijke leefwereld (parkeerproblematiek, toegankelijkheid, inspraakprocedures, etc.). En alles daartussenin. Het vraagt het vermogen om continu de vertaalslag te kunnen maken tussen het hoog-abstracte en het praktische.. Tussen enerzijds de ‘grote’ verhalen aan de strategische tafels en anderzijds de ‘kleine’, oer-concrete uitwerking daarvan op het niveau van belangen en gevolgen voor gewone burgers. Schakelen tussen systeemwereld en leefwereld, opdat die twee met elkaar in verbinding blijven. Resultaat behalen lukt dan ook alleen wanneer je het gehele register beheerst en daar op de juiste wijze en momenten in weet te schakelen.

Stedelijk ontwikkelprogramma Binnenstad

Centrale uitdaging was: een integrale visie creëren vanuit een verkokerde basis. Het bij elkaar brengen van onderling sterk verschillende afwegingskaders in zowel het fysieke als het sociaal-culturele domein. We hebben de aanpak gekozen van een uitgebreid participatie-proces, waardoor enerzijds breed inzicht in gedachten en voorkeuren ontstond en anderzijds veel draagvlak voor het ter hand nemen van de bijbehorende opgaven. Daardoor de basis gecreëerd om richting uitvoering ook de moeilijke fases (waarin tegenstellingen de boventoon voeren) te ‘overleven’ en te komen tot zeer significante resultaten, zoals de totale reconstructie van het Kerkplein van Hoorn (een dossier waarover al decennia werd gesteggeld). 

Kunst, cultuur, monumenten & erfgoed 

Kunst & cultuur is één van de moeilijkst te organiseren branches, vanwege de grote interne variatie en schaalverschillen. De grote uitdaging is om van ‘los zand’ toch een kasteel te bouwen. Door het stimuleren en op de juiste wijze faciliteren van zelforganisatie, hebben we daar een oplossing voor gevonden. Hierdoor kan de sector meer opereren vanuit gezamenlijk belang én overkoepelende maatschappelijke meerwaarde. Strategische afspraken voor de langere termijn zijn nu beter te maken en er vindt professionalisering plaats. Mede daardoor zijn overeenkomsten en afspraken beter toetsbaar te maken aan maatschappelijk effect en financiën. Leiderschapsopgave: verantwoordelijkheid op het juiste niveau leggen en voorwaarden scheppen voor andermans succes en ontwikkeling.

Onderwijs & ontwikkeling

“Als je mensen een schip wil leren bouwen, geef hen geen bevelen, leg niet elk detail uit, vertel niet waar alles ligt, maar leer ze vooreerst het verlangen naar de eindeloze zee.” (Vrij naar A. De Saint-Exupéry) 

Oftewel: intrinsiek motiveren. Hoorn staat tegenwoordig bekend als een voorloper op het gebied van innovatieve jeugd- en onderwijsontwikkelingen. De basis van dat succes is het intrinsiek motiveren en verbinden van partijen. Mijn eerste stap was het samenbrengen van bestuurlijke partners aan één strategische tafel (de lokale educatieve agenda). Van daaruit zijn we gekomen tot gezamenlijke visieontwikkeling en het ontdekken van de overkoepelende meerwaarde van samenwerking (1 + 1 = 3). Door samenwerking vanuit gedeeld belang en verdeelde verantwoordelijkheid, is vervolgens een ketenaanpak opgebouwd, zonder echt zwakke schakels. Door op waardeniveau de verbindingen te creëren, volgt vanzelf88 gezonde en intrinsiek gemotiveerd uitwerking op ‘lagere’ abstractieniveaus.

%d bloggers liken dit: